ข่าวล่าสุด
Home / งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและพัฒนา
ลำดับ รายการ File
1. แบบฟอร์ม คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานของงาน-โครงการ-กิจกรรม
3. แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)   
5. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
งานแผนและพัฒนา
ลำดับ รายการ File
1. แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี (พ.ศ. 2561- 2565) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi