ข่าวล่าสุด
Home / ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี

Thailand National Sports University Udon Thani Campus

เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตบัณฑิตด้านการกีฬา ได้แก่ ครูพลศึกษา สุขศึกษา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬา นักนันทนาการและผู้สื่อข่าวกีฬา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ 116 ไร่ เลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-เลย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 17 วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาอีก 11 แห่งจากทั่วประเทศ

เดิมชื่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็น 1 ใน 4 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดทำการสอนเป็นแห่งที่ 5 จากทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ถูกปรับเปลี่ยนมาจากวิทยาลัยพลศึกษา ซึ่งผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) มาเป็นผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีเริ่มก่อตั้งในวันที่ 16 มกราคม 2518 โดยขณะนั้นใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี” ในสังกัดกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองนโยบาย ขยายการศึกษาด้านพลศึกษา ไปยังส่วนภูมิภาค

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสำคัญ เช่น ให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ในปี พ.ศ. 2556

เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา ที่ได้กำหนดเป็นนโยบายเร่่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปีแรก คือการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มีความมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศต่อไป

ปีพ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกพลศึกษา (ป.กศ.สูง)

ปีพ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกสุขศึกษา (ป.กศ.สูง)

ปีพ.ศ. 2529 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกรักษาความปลอดภัย
และพลศึกษา (ป.กศ.สูง)

ปีพ.ศ. 2532 โครงการร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูอุดรธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ๑ หลักสูตร
คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาการกีฬาและสุขภาพ

ปีพ.ศ. 2535 โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุดรธานีได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีพ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงให้ตั้งวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดอุดรธานีขึ้น
โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยชุมชนศรีอุดร” ภายในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี และอนุมัติให้
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ปีพ.ศ. 2545 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย พ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษา
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จึงมีผลทำให้
วิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศควบรวมก่อตั้งเป็นสถาบันการพลศึกษาโดยถือกำเนิดขึ้น
อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ปีพ.ศ 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันการพลศึกษา และยกสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi