ข่าวล่าสุด
Home / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําด้านศาสตร์การกีฬาในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

 

พันธกิจ (MISSION)

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด

 

อัตลักษณ์

“ทักษะดีมีน้ําใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

คำอธิบายอัตลักษณ์
ทักษะดีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีน้ําใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่นในการปกครอง

 

เอกลักษณ์

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”

คําอธิบายเอกลักษณ์
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษา เฉพาะทางที่มีความโดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้นําด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

 

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi