ข่าวล่าสุด
Home / ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีพันธกิจในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาการศึกษาเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยมีจำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย-งปม-2563-3-1-63

No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกกีฬาสำหรับออกกำลังกายของประชากรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางสาวชนิตา  สัตตะบุรุษ
2. พฤติกรรมกิจกรรมทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา    ตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี นางสาวสุธิดา  เจริญผล
 3.  ผลของการฝึกโดยใช้น้ำหนักตัวที่มีผลต่อมวลกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกายของนักศึกษา นายชาญวิทย์  อินทรักษ์
4. การศึกษาปริมาณโลหะหนักในอาหารทอดสำหรับนักกีฬา   ด้วยวิธีเฟลมอะตอมมิกแอพซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี 1. ดร.ธนาวัฒน์ จูมแพง 2. นางสาวณัฏฐนิช เจริญวรชัย
5. การจำลองเชิงตัวเลขของการตรวจวัดประเมินน้ำใต้ดิน รอบบริเวณการฝังกลบขยะเพื่อการใช้น้ำของที่อยู่อาศัย ดร.ณัฐวุฒิ ผ่องหนู
6. ผลของการฝึกจินตภาพและการเลียนแบบที่มีต่อความแม่นยำในการส่งลูกกีฬาแบดมินตัน นายสุทธิรักษ์ นาโสม
7. การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียนที่ใช้อากาศยาน ไร้คนขับ (โดรน) ในรายวิชาการสื่อข่าวและรายงานข่าวกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายทักษ์ดนัย  กาญจนากร
8. การศึกษาพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาสินค้าทางการกีฬาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นางสาวศรินญา  นิยมวงศ์
9. การศึกษาการเปิดรับและการใช้ประโยชน์เนื้อหาทางการกีฬาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดอุดรธานี 1. นายอัครพล ลีกำเนิดไทย 2. นายอิศวรา จันทร์สมคอย
10. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งกัน ผศ.ดร.ประดิษฐ์  ปะวันนา
11. การวิเคราะห์รูปแบบการสร้างตัวตนบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ทางการกีฬาที่ส่งผลต่อการแบ่งปันเนื้อหาของผู้ติดตาม นายนเรศ  บัวลวย
12. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์แบบดื่มด่ำบนโทรทัศน์ข้ามโครงข่าย   โดยใช้เรขภาพคอมพิวเตอร์ผสานงานภาคสนามจริงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทของการเป็นผู้รายงานข่าว นายสิโรดม  มณีแฮด
13. การศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี นางสาวณัฏฐนิช เจริญวรชัย
14. การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นท่าครอว์ลและ   ท่ากรรเชียงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผศ.นพดล  ปัญญาจักร
15. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ปทุมพร  ศรีอิสาณ
16. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี นางวิยะดา  วรรณขันธ์
17. ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 1. ผศ.ไพวัน เพลิดพราว 2. ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน 3. ผศ.พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์
18. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ลูกเสือและยุวกาชาดตามเเนวศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งขาติ ผศ.ดร.ธนิต  ลีเลิศ
19. การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาเพื่อส่งเสริมการทำงานของสมองด้านบริหารจัดการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ดร.นิรุตติ์ สุขดี
20. การพัฒนารูปแบบการละเล่นพื้นบ้านอีสานเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวเพลินจิต  กลีบจำปี
21. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นายภิญโญ  สำนวน
22. การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 1. ผศ.ดร.นวลพรรณ ไชยมา 2. นางนิ่มนวล แก้วพิลา

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย-งบประมาณ-2562

No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกายแบบแอนแอโรบิคในกลุ่มนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัย ดร.ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์
2. ผลของการฝึกรูปแบบเอส เอ คิว ที่มีต่อทักษะในการเคลื่อนที่และการกระโดดสูงของนักกีฬาวอลเลย์บอล 1. นายวัชรพล บุญครอบ 2. นายสุทธิรักษ์ นาโสม
 3. ผลของการเสริมคาร์โบไฮเดรตด้วยกล้วยน้ำว้าในระยะฟื้นตัวหลังออกกำลังกายที่มีต่อระดับกลูโคสในกระแสเลือดของนักกีฬาฟุตซอล นายกิตติศักดิ์ วงษ์ดนตรี
4. การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี นางวินิจตา  กงภูธร
5. การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา นางสาวศรินญา  นิยมวงศ์
6. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเกิดตะคริว: กรณีศึกษานักกีฬาฟุตบอลในโครงการห้องเรียนกีฬา 1. นางสาวณัฏฐนิช เจริญวรชัย 2. ดร.ธนาวัฒน์ จูมแพง
7. การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 1. นายภูมินาถ สีแล 2. ผศ.พ.อ.ท.พิทยา สันตะวงศ์ 3. ผศ.นพดล ปัญญาจักร 4. ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน
8. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ มีส่วนร่วม (Active Learning) ของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  ผศ.ดร.ปทุมพร  ศรีอิสาณ
9. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  ดร.จิราวรรณ  พาชอบ
10. การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางวิชาชีพครูพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  นางนิ่มนวล  แก้วพิลา
11. การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาโดยใช้กีฬาภูมิปัญญาไทยตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ดร.นิรุตติ์ สุขดี
12. การพัฒนารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 1. ผศ.ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์ 2. นายธนิต ลีเลิศ
13. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศการสอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  ผศ.ดร.รจนา ป้องนู
14. การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  ผศ.ดร.นวลพรรณ ไชยมา
15. การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  ผศ.ดร.ประดิษฐ์  ปะวันนา
16. การเปิดรับเนื้อหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) 1. นายอัครพล ลีกำเนิดไทย 2. นายอิสระพงศ์ สุธรรม 3. นายตระกูล โอสถ
17. การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้าน การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัดอุดรธานี  1. นายอิสระพงศ์ สุธรรม 2. นายตระกูล โอสถ 3. นายอัครพล ลีกำเนิดไทย
18.  ผลของการฝึกโปรแกรมเซอร์กิตเทรนนิ่งที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อของนักศึกษา  1. นายชาญวิทย์ อินทรักษ์ 2. นายวิชิต ไชยเวศ
19.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา  นางวิยะดา  วรรณขันธ์
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. การเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบ 30 – Second Wingate Test กับ Running Based Anaerobic Sprint Test (RAST) ต่อสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิค, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับกรดแล็คติกในเลือด และอัตราการรับรู้ความเหนื่อย  ในนักกีฬาฟุตซอล ดร.ศักดรินทร์  ธรรมวงศ์
2. ผลของการฝึกด้วยดัมเบลที่มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผศ.ไพวัน เพลิดพราว
3. ผลการสอนกรีฑา (ทักษะและการสอนกรีฑา) แบบแทคติคอล ตามการรับรู้ของผู้เรียน ผศ.ดร.รจนา  ป้องนู
4. การศึกษาสมรรถนะครูพลศึกษา ในโรงเรียนเครือข่ายกับ การก้าวเข้าสู่ครูยุคใหม่ สร้างเด็กไทย 4.0 ผศ.ดร.ปทุมพร  ศรีอิสาณ
5. ผลของการฝึกอินเทอร์วาลร่วมกับหลักความก้าวหน้าต่อองค์ประกอบของร่างกายและความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักศึกษาหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กิตติศักดิ์  วงษ์ดนตรี
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพลศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิ่มนวล  แก้วพิลา
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟตุบอล  สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตอดุรธานี ผศ.พ.อ.ท.พิทยา  สันตะวงศ์
2. ทัศนคติของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาที่มีต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ดร.จิราวรรณ  พาชอบ
3. ความพึงพอใจของโรงเรียนเครือข่ายที่มีต่อนักศึกษา ปฏิบัติการสอน ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ปี 2559 ผศ.ไพวัน  เพลิดพราว
4. การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ไพวัน  เพลิดพราว
5. รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานีตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2555 – 2559) ผศ.ดร.ปทุมพร  ศรีอิสาณ
6. คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  สพล.อุดรธานี ผศ.ธนวรรณ  ชุมแวงวาปี
7. ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ชนะ  ฤทธิธรรม
8. สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลโดยใช้กิจกรรมทักษะกลไกพื้นฐาน ธนิต  ลีเลิศ
9. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี นิ่มนวล  แก้วพิลา
10. คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของครูพลศึกษาตามความคาดหวัง ของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สพล.อุดรธานี ภูษณิษา  สิริวรพริ
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. Comparative Opinions of Instructors and Personnel toward the Administrative Behavior according to the Good Governanceof Administrators in the Institute of Physical Education Udonthani รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
2. Expectation of the Students’ Guardians toward Faculty of Education, Institute of Physical Education Udonthani รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
3. Problems and Development Roadmap for Sports Excellences in Institute of Physical Education Udonthani จิราวรรณ  พาชอบ
4. Problems, Needs and Guidelines on Academic Work Development in the Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
5. Reality and Expectation to the Asian Community in the Institute of Physical Education in the Northeast of Thailand รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
6. Study on Leadership of the Administrators in the Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
7. The Development of Curriculum in Health Self-Care for Senior Citizen :Health Care Training Module on Physical Activities, Health, Recreation and Sports Science รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
ผศ.ภรรควรรณ  อ่อนคำ
8. A Competency Development Model of the Health Education and Physical Education Teachers for Small Schools in the Northeast of Thailand รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. Needs of Local Administrations Concerning Services Providedby Institute of Physical Education Udonthani, Ministry of Tourism and Sports รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
2. The Opinions of Instructors in Institute of Physical Education Udonthani on the Administration of the Facutlty เสาวภาค  คงวิลัย
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
3. Problems and Development Roadmap for Sports Excellences in Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
สุบิน  เพียยุระ
4. Model of Competency Development for Exercise Leader in Local Administrationsunder Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
5. The Comparison of Athletes’ Motivation in Sports that have a Chanceto win in the 37th games's in Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
6. Student Prostitute Problems: Case Study in Udonthani Municipality รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
ผศ.ภรรควรรณ  อ่อนคำ
7. Moral Behavior and Tendency in Natural Resource and Environment Conservationof Students in Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
8. An Evaluation of Volleyball Learning Management in Prathomsuksa 6 in SchoolsUnder Udonthani Educational Service Area Office 1 รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
9. Staff Development on Budget Planning in Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
วีระพันธ์  กาหาวงษ์
10. Effect of a training curriculum on Developing Students’ Reflective Writing Ability in Institute of Physical Education Udonthani Campus วิยะดา  วรรณขันธ์
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. Strategy to Promotion Round Table Ball to be Edu-K Sport : The Certificate Reward 2011 of the National Research Council of Thailand ธนา กิติศรีวรพันธุ์
2.  Model of fall training to prevent arm, hip fractures and death in the aging ธนา กิติศรีวรพันธุ์
3. Strategies and Models of Collaboration Between Educational Institute and Community :A Case Study of the Center of Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
4. A study of relationships between creative thinking and learning styles ofthe bachelor’s degree student at Institute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
5. Team Teaching English with Rotary Club of Magkhang District at Institute of  Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
ผศ.ภรรควรรณ  อ่อนคำ
6. Developing a Knowledge Management Model for Educational Quality Assurance inInstitute of Physical Education Udonthani รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
7. A Model of Effective Competency in Health and Physical Education Teacher Development in  Small Schools inEducational Service Area Office of Udonthani 1. รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
บุญชม  ศรีสะอาด
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. Theory to Practice : Prospective Sport Science Curriculum of Intitute  of Physical Education รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
2. The Trend of Pre-Service Physical Education  Teacher in the Period of 15 Year (2008-2022) รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. "ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาหลักธรรมกับชีวิต" สุวลัยพร พันธ์โยธี
2. "การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี" ปทุมพร ศรีอิสาณ
3. "ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ:หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาของสถาบันการพลศึกษาที่มุ่งหวัง" รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
4. "ทิศทางในการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 15 ปี (2550-2564)" รศ.ดร.วณิช  นิรันตรานนท์
รศ.ศศิธร  นิรันตรานนท์
 
No.  ชื่องานวิจัย / สื่อสร้างสรรค์ / Title ผู้วิจัย / Researcher
1. "ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจจากการเรียนบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายวิชาหลักธรรมกับชีวิต" สุวลัยพร พันธ์โยธี
2. งานสร้างสรรค์ บอลโต๊ะกลม  (Round Table Ball) ธนา กิติศรีวรพันธุ์
3. สื่อสร้างสรรค์ บทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาหลักธรรมกับชีวิต สุวลัยพร พันธ์โยธี
 

   ข้อมูลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  ข้อมูลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

   ข้อมูลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

togel

toto togel

pay4d

pay4d

http://catalog.ykt.ru/includes/assets/pay4d/

cmd368

spadegaming slot

dominoqq

poker online

mpo slot

mpo slot

agen bola

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi

totoabadi